ALGEMENE VOORWAARDEN: HYGIËNE, KLEDING & VERANTWOORDELIJKHEID

1. TRAINING

 • 1.1. Het gebruik van een handdoek is, om hygiënische redenen, tijdens alle vormen van (personal) training verplicht. Leg de handdoek op apparatuur, mat of trainingsbank.

 • 1.2. Na gebruik van cardioapparatuur is het, om hygiënische redenen, verplicht om het apparaat met een tissue en schoonmaakmiddel af te doen.

 • 1.3. U dient de apparatuur te gebruiken volgens de aanwijzingen van uw Personal Trainer. Bij twijfel altijd de aanwezige instructeur om advies vragen.

 • 1.4. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten van Fit Avenue indien u onder invloed bent van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.

 • 1.5. Er geldt in alle faciliteiten van Fit Avenue een rookverbod.

   

2. AFZEGGEN TRAINING

 • 2.1. Na het maken van een afspraak met uw Personal Trainer kan het zijn dat u onverhoopt niet kan. U kunt in elke maand twee keer een afspraak afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. De voorwaarde hiervoor is wel dat het afzeggen uiterlijk 24 uur voor de afspraak bij uw trainer is gedaan.

 • 2.2. De trainingen die niet op tijd worden afgezegd worden in rekening gebracht. Ook indien meer dan twee keer per maand is afgezegd, worden de trainingsuren doorberekend.

3. KLEDING

 • 3.1. In alle accommodaties van Fit Avenue is het verplicht om op schone binnenschoenen te sporten, die geen zwarte strepen achterlaten en die niet als buitenschoenen zijn gebruikt.

 • 3.2. U wordt geacht zich passend te kleden.

4. MEMBERSHIP

 • 4.1. Onder het membership wordt verstaan een lidmaatschap waarbij gebruik kan worden gemaakt van alle faciliteiten van Fit Avenue. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • 4.2. De directie van Fit Avenue behoudt zich altijd het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap te beëindigen.

 • 4.3. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met telkens één maand.

 • 4.4. Bij het Personal Training membership hanteren wij een opzegtermijn van één maand.

5. KOSTEN

 • 5.1. Betaling geschiedt volgens de overeenkomst tussen u en Fit Avenue.

 • 5.2. De contributie van het lidmaatschap wordt via automatische incasso aan het begin van elke vier weken afgeschreven.

 • 5.3. De kosten van de losse pakketen worden via automatische incasso aan het begin van ieder pakket afgeschreven.

 • 5.4. Pakketten en andere aankopen worden gefactureerd, tenzij vooraf anders is afgesproken.

 • 5.5. Indien betaling achterwege blijft en Fit Avenue genoodzaakt is om de incasso uit handen te geven, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid.

6. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

 • 6.1. Restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.

 • 6.2. Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan aan het postadres van Fit Avenue. Hierna wordt de opzegtermijn van één maand gehanteerd.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 • 7.1. Leden en/of introducé(e)s maken op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico gebruik van de faciliteiten van de Fit Avenue.

 • 7.2. Fit Avenue sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid of introducé(e)s tijdens het verblijf bij locatie van Fit Avenue, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.

 • 7.3. Ieder lid vrijwaart Fit Avenue voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

 • 7.4. Fit Avenue is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen tijdens het gebruik van de faciliteiten.

8. ALGEMEEN

 • 8.1. Fit Avenue behoudt zich het recht voor de openingstijden, roosters, lidmaatschapsstructuur en de lidmaatschapsprijzen te wijzigen.

 • 8.2. De minimale leeftijd om lid te kunnen worden van Fit Avenue is 16 jaar, tenzij anders besloten door de directie.